hồng hoang 1

Phiên bản vào đời – tuổi hồi sinh, không hận thù không phân mảnh… Ai đó gọi…Ai đó rủ rê… Ai đó thả tính… Hãy nghe! Hãy nhìn! Nhận biết để yêu. (Thông điệp trách nhiệm tái tạo mới con đường nhận thức: Nhìn – thấy – hiểu – yêu)