HỒNG HOANG 44

Rối bời vũ điệu – tín ngưỡng và lòng tin: Không lập lờ cố chấp, không vá víu trụ cột, không ỉ lại bản thân, không hội đồng số đông. (Thông điệp trí tuệ cần định hướng, đức tin cần thời gian… Gía trị truyền thống luôn hiện hữu).