HỒNG HOANG 42

Đức tin khủng hoảng- hoang mạc cuộc đời trống tang…ong ong gió… ong ong cát… ong ong mù khơi…. (Thông điệp khai sáng cần lựa chọn con đường đúng! Vực ngã đứng lên!).