Hồng hoang 33

Bối rối, ngỡ ngàng, dao động ngã ba thời cuộc… Thang giá sống còn, thang giá tồn tại… (Thông điệp lựa chọn hướng phát triển đi lên, tiến bộ an lành).