hồng hoang 12

Phiên bản “Tắm” hồng hoang… (Thông điệp vượt rào cản, khuông cửa mở, thông điệp trốn thoát nơi yếm khí ẩn thân… chống trầm cảm hoài niệm, mặc cảm).