Thêm một phiên bản giải thoát. (Thông điệp vũ công nhập đồng sáng danh).