Hồng hoang

Tinh thần Đông Sơn! Tinh thần Việt- lực hút tụ kết, sinh khí giống nòi thăng trầm lịch sử- Hồn Việt vươn thẳng.

Leave a comment