hồng hoang 35

Thêm phiên bản rối bời lựa chọn. (Thông điệp sáng tạo cân bằng cần tỉnh táo).