hồng hoang 24

Thành tựu lớn lao của con người văn minh là vươn đến tự do, vươn khai tâm lõi ước nguyện muôn đời. (Thông điệp giữ gìn bản sắc).