Thông điệp

Cưỡng bức ý nghĩ chắc gì đã hiểu, đe nẹt cảm thông chắc gì đã làm! Thức ngộ khát vọng; Hoạt năng hành động “yêu” lập tức – kiến tạo may mắn, nối kết đồng phương, góp gió thành bão! Đúng: “Khối lập dị” cho vô vàn phân vân ý nghĩ! Vô vàn dấu hỏi “phần kỳ”! Vô vàn ẩn dụ “tức tưởi thị giác”: Người biến dạng? Người kỷ hà? Người lập thể? Không! Đây bản thể “nhồi địa ngục”; Phân rã trồi lên, nhập hồn khâu vá! Trừu tượng minh giác! Những liên tưởng có cùng con tim, những ẩn trắc thức ngộ, đồng cảm có cùng con đường – mối quan tâm quặn vặn phân thây nhận thức, cuộc cách mạng đâm chồi long đất, thúc phận cơ nghiệp, ôm khuôn không gian, trượt viễn cảnh thời gian, tương tác ý thức hệ cảm thấu… chao ôi biết bao điều không thể đốt cháy giai đoạn, không thể đón đầu bổ ngược, trăn năm nghiêm luật trói chặt – tháo gỡ quá nhiều quả báo… (Thông điệp kết nối).

Leave a comment