Những tấm gương phản chiếu không lẫn khắc họa tính khác biệt, cá tính tự tin của…

Những tấm gương phản chiếu không lẫn khắc họa tính khác biệt, cá tính tự tin của mỗi con người. (Thông điệp ủ lửa nên duyên, con người thời đại mới).

Leave a message