phong canh 20

Sắc màu nhiệt đới, âm thanh những vụ mùa bội thu – nhiệt ảnh từng từng khoe sắc, từng từng chồng lớp, từng từng nên hương…(Thông điệp ánh sáng vũ hội).