phong cảnh 19

Tràn ngập lỗi lập lờ, sao chép bắt nhại, chộp giật tư lợi hóa ý tưởng – tội đồ nhục nhã văn hóa, tội dối trá bản thân. (Thông điệp cần tiếp nhận cốt lõi văn hóa truyền thống, không bắt trước copy mô tuýp…).