hồng hoang 54

Hoan lạc- hớp hồn người tư lự: Cảnh giới hóa duyên chính mình, hóa duyên cuộc đời. (Thông điệp nhân loại phát triển cần kiểm soát).