hồng hoang 32

Quyền con người: Quyền sống, quyền tự do, quyền làm việc, quyền yêu thương, quyền sáng tạo… (Thông điệp cảnh tỉnh con người phải tự do trong khuôn khổ, tự do vì phát triển bền vững…).