hồng hoang 29

Nguồn thức, ẩn ức không cân bằng, rối loạn sinh hoá thể chất thừa cân bất thường, bấn loạn thể giác, điên loạn tăng động, vô cảm cộng đồng… (Thông điệp bảo lưu nguồn gen gốc).