hồng hoang 18

Phiên bản mới Thì vô thức – lại hoang mạc dại khờ. (Thông điệp giằng xé nội tâm).